หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “บำเพ็ญประโยชน์ตอบโจทย์ตนและสังคม” ของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “บำเพ็ญประโยชน์ตอบโจทย์ตนและสังคม” ของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

admin thai
28 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 62


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “บำเพ็ญประโยชน์ตอบโจทย์ตนและสังคม” 

ของ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยให้นักศึกษานำเสนอโครงงานจิตสาธารณะเพื่อสังคมตามความต้องการของนักศึกษาภายใต้หัวข้อ “บำเพ็ญประโยชน์ตอบโจทย์ตนและสังคม” เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ อาคาร 37 ห้อง 3727

อ่านเพิ่มเติม...pdf